fbpx

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน
คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

การท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิ จิตใจสงบ ผ่องใส และทำจิตใจให้พร้อมรับวันใหม่ แถมยังช่วยให้มีสมาธิมากขึ้นหลับสนิทมากขึ้น แถมยังได้บุญกุศลกับตัวเราเองอีกด้วย ฉะนั้น การสวดมนต์ก่อนนอนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

รวมบทสวดมนต์ก่อนนอน

กราบพระรัตนตรัย

กราบครั้งที่ ๑ กราบพระพุทธ

กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม

กราบครั้งที่ ๓ กราบพระสงฆ์

คำบูชาพระ

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ (หากสวดพร้อมกับผู้อื่น ให้เปลี่ยนเป็น มะ)

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน
คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ สรรเสริญพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

บทสวดมนต์ อาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน
คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

บทสวดมนต์ ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

บทสวดมนต์ สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อทินนาทานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ กาเมสุมิจฉาจารา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ มุสาวาทา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิย ามิ สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ อิมานิ ปัญจะ สิกขาปะทานิ สะมาทิย ามิ (กล่าว 3 จบ)

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รั กษ าตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน
คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโรค

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน
คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

คำแปล: ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สวดมนต์เสร็จก็ขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่สงบแล้วขอให้ผลบุญกุศลที่ท่านได้สร้างจากการสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนปกป้องท่านจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะ

คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน
คาถาครอบจักรวาล สวดมนต์ก่อนนอน ทำทุกคืนชีวิตดีขึ้นแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูล verrysmilejung อ่านเพิ่มเติมดูข่าวต้นฉบับ https://verrysmilejung.com

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.