fbpx

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน

บทสวดมนต์แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุ กข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์การทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ

รักษาตนให้พ้นจากทุกภั ยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ กข์

เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด

อย่าได้มีความทุ กข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย

สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามา รดาของข้าพเจ้า

ขอให้บิดาม ารดาของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ

สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า

ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเว รีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวร

ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรม

นายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน
บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้ท่องก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง

ของการอธิฐานอโหสิกรรมต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

กรรมใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโท ษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้า แม้กรรมใด ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้ ยกถวายเป็นอภั ยทานให้เขาเหล่ านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็ญใจปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ เมื่อคุณสวดบทสวดมนต์ก่อนนอน ที่ถูกต้องแล้วภาวนาบทสวดมนต์แล้วจากนั้นให้นั่งทำสมาธิซักพักแล้วค่อยนอนจะดีที่สุด

” โปรดแบ่งปันบทสวดนี้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายด้วยเถิด “

ขอขอบคุณแหล่งที่มา verrysmilejung

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.