fbpx

ไม่ต้องพึ่งดวงชะตา มาสวดมนต์ตอนเช้าแบบสั้น เทวดารักนำพาโชคดีชีวิตมีสุข

ไม่ต้องพึ่งดวงชะตา มาสวดมนต์ตอนเช้าแบบสั้น เทวดารักนำพาโชคดีชีวิตมีสุข

อานิสงค์จาก การสวดมนต์เช้าครั้งนี้

1.ทำให้ท่านได้รับพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์

สำหรับคนที่สวดมนต์ เป็นประจำนั้น ย่อมได้รับการอวยพร จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอเพราะเป็นผู้สร้างกรรมดี จากการสวดมนต์ และ แผ่เมตตา

2.ทำให้ท่านได้เกิดบุญ จากการแผ่เมตตาเมื่อท่านสวดมนต์ เสร็จสิ้นมีการแผ่เมตตา แก่ตนเอง และ เหล่าสรรพสัตว์ ย่อมเกิดอานิสงส์ บุญเกิดขึ้น

3.สร้างสิริมงคลต่อตนเอง และ ครอบครัวปัดเป่าภัยพิภัยร้ายได้จริง ทุกบทสวดมนต์นั้น มาจากอักขระที่ศักดิ์สิทธิ์ มีอำนาจดลบันดาลให้สิ่งอัปมงค ลนั้น ออกไปจากชีวิต และ สร้างสิริมงคลให้กับ คนที่สวดยิ่งสวดมากก็จะมีสิริมงคลมากขึ้น ทำอะไรก็ สำเร็จโดยง่าย

4.สวดมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นบุญสำหรับที่ได้กล่าวคำศักดิ์สิทธิ์ที่ พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บทสวดพุทธมนต์นั้น มาจากพ ระโอษฐ์ของพ ระเจ้าที่ได้ทรงสอน สั่งสาวก และ มีการจำและท่องสืบกันมาจนถึงมีการจดบันทึกไว้ ในพ ระไตรปิฎกผู้ที่ได้มีโอกาส สวดมนต์ในชีวิต เป็นการเปล่งคำศักดิ์สิทธิ์ถวายเป็นพุทธเจ้า เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า และ ย่อมได้บุญกุศล

5.เป็นที่โปรดปราน ของเหล่าเทพเทวดาและดวงจิตวิญญาณ ทั้งปวง แม้ผู้ใดไม่ว่า จะเป็นพรหมเทพ เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ดวงจิตวิญญาณทั้งหลาย เมื่อได้ยินบทสวดนั้น จะพบกับความเย็นสบายคลายทุกข์ ทำให้นิยมชมชอบคนที่สวดด้วย และ เมื่อยินก็จะ ช่วยปกป้องรักษาคนที่สวด

ไม่ต้องพึ่งดวงชะตา มาสวดมนต์ตอนเช้าแบบสั้น เทวดารักนำพาโชคดีชีวิตมีสุข

บทสวดมนต์ ตอนเช้าแบบสั้น

ช่วยหนุนนำชีวิตให้ดีขึ้น มีแต่ความสุข ด้วยวิถีชีวิต และประเพณีอันดีงามของไทยโดยเฉพาะการสวดมนต์ ไหว้พ ระตอนเช้า ที่เราต่างถูกปลูกฝัง จากผู้หลักผู้ใหญ่ให้หมั่นสวดมนต์ทุกเช้าตื่นนอน เพื่อช่วยทำให้กรรมดี หนุนนำให้ชีวิต มีแต่ความสุข ความเจริญแก่ผู้สวด อีกอย่างคนไทยเรายังมีความเชื่อว่า การสวดมนต์ภาวนาและ หมั่นทำแต่กรร มดีนั้น จะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงๆ

*อะระหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวาพุทธัง ภะคะวันตังอะภิวาเทมิ กราบ 1 ครั้ง

*สะวากขาโตภะคะวะตา ธัมโมธัมมัง นะมัสสามิ กราบ 1 ครั้ง

*สุปะฏิปันโนภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ กราบ 1 ครั้ง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชา พระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้า มีเดชเดชะ

ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้า ขอบูชา พระธรรม ขอให้ข้าพเจ้า มีปัญญา อันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้า ขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดม ด้วยอริยสมบัติ

ไม่ต้องพึ่งดวงชะตา มาสวดมนต์ตอนเช้าแบบสั้น เทวดารักนำพาโชคดีชีวิตมีสุข

ติโล  กะนาถัง ระตะนัตตะยังอะภิปูชะยามิ

ข้าพเจ้า ขอบูชาพ ระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่ง ของโลกทั้งสาม

วันทามิเจติยัง สัพพังสัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตังสา  รีริกะธาตุ

ขอบูชากราบไหว้ พ ระสถูปซึ่งประดิษฐาน พ ระบรมสา  รีริกะธาตุ ตามที่ต่างๆ

มะหาโพธิง ชินะโยจะพุทธะรูปัง สะกะลังสะทา

ขอบูชากราบไหว้ พ ระพุทธรูปทุกพ ระองค์ และ ต้นพ ระศรีมหาโพธิ์

ซึ่งสมเด็จพ ระสัมมาสัมพุทธ เจ้าตรัสรู้

บทสวดสั้นง่าย ต่อการจดจำหมั่นสวดทุกวันดี ต่อใจ

พระรักษา และ เทวดาคุ้มครอง สาธุ

ไม่ต้องพึ่งดวงชะตา มาสวดมนต์ตอนเช้าแบบสั้น เทวดารักนำพาโชคดีชีวิตมีสุข

คำแผ่เมตตา ให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็น ผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี ความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มี ความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข กายสุขใจ

รักษาตนให้พ้นจาก ทุกข์ภัย ทั้งสิ้นเทอญฯ

ไม่ต้องพึ่งดวงชะตา มาสวดมนต์ตอนเช้าแบบสั้น เทวดารักนำพาโชคดีชีวิตมีสุข

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกัน ทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขๆเถิด อย่าได้มีเวร แก่กัน และกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาท เบียดเบียนซึ่งกัน และกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มี ความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ จงมีความ สุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้น จากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญฯ

ธรรมย่อม รักษาผู้ปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านสวดบทสวดมนต์นี้ทุกๆ เช้า เพื่อเป็นสิริมงคล

แก่ชีวิต เพื่อความรุ่งเรื่อง มีสติ และ สมาธิต่อหน้าที่ การงานและการใช้ชีวิต

ขอให้ท่านแชร์บทสวนมนต์นี้ให้ผู้อื่น เห็นเป็นบุญกุศลยิ่งนัก สาธุ

ขอขอบคุณข้อมูล postsabaidee อ่านเพิ่มเติมดูข่าวต้นฉบับ https://www.postsabaidee.com

deedayfashion

จำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นสำเร็จรูปปลีก-ส่ง ขายส่งเสื้อผ้าแฟชั่นทุกชนิด เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นประตูน้ำ แพลตทินั้ม โบเบ้ สินค้าแฟชั่นอัพเดททุกวัน สินค้ามีให้เลือกมากมายอาทิเช่น เสื้อผ้าแฟชั่น กระโปรงแฟชั่น กางเกงแฟชั่น รวมถึงแฟชั่นคนทำงานก็มีให้ท่านเลือกอย่างจุใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.