fbpx

บทสวดกรวดน้ำ เริ่มทำตั้งแต่ต้นปี ชีวิตจะได้มีเรื่องดีๆ เข้ามา

บทสวดกรวดน้ำ เริ่มทำตั้งแต่ต้นปี ชีวิตจะได้มีเรื่องดีๆ เข้ามา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน คำว่า “กรวดน้ำ” หมายถึง การแผ่ส่วนบุญด้วยวิธีหลั่งน้ำ เป็นความตั้งใจอุทิศบุญกุศล ให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วนั่นเอง ซึ่งนิยมกรวดน้ำหลังจากทำบุญถวายทานเสร็จแล้ว เพื่อประสงค์จะทำเจตนาของตนให้บริสุทธิ์ทั้งก่อนทำบุญ ขณะทำบุญ และหลังทำบุญ ทั้งนี้ การกรวดน้ำถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น นอกจากจะเป็นการักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามไว้แล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความยินดีในการบำเพ็ญกุศลที่ได้ทำไว้แล้ว และเผื่อแผ่แก่ผู้อื่น

Read more

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร จากหนักจะได้เป็นเบา พ้นเคราะห์กรรมกันเสียที

บทสวดแผ่เมตตาให้แก่เจ้ากรรมนายเวร จากหนักจะได้เป็นเบา พ้นเคราะห์กรรมกันเสียที บทสวดมนต์แผ่เมตตา คาถาแผ่เมตตา (แผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย) สัพเพ สัตตา อะเ ว รา โหนตุ อัพพะยาปัชฌา โหนตุ อะนีฆา โหนตุ สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง

Read more