fbpx

ชีวิตไม่ดี แก้กรรมกี่ที่ก็ไม่ดีขึ้นหรอก บุญ  บาป  ใครก็จับใส่มือเราไมได้

ชีวิตไม่ดี แก้กรรมกี่ที่ก็ไม่ดีขึ้นหรอก บุญ  บาป  ใครก็จับใส่มือเราไมได้ ไม่ต้องแก้ดวงแก้กรรม ให้แก้เพียง “พฤติกรรม” ของเราก็พอ บุญ บาป ใครก็จับใส่มือเราไมได้มีแต่เราเท่านั้นที่เป็นผู้กระทำขึ้นมาเองหากกรรมมีจริง กรรมก็คงเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำ  ชีวิตไม่ดีจะแก้กรรมกี่ที่ก็ไม่ดีขึ้นหรอกไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาการ แก้ดวง แก้กรรม ที่ไหน ให้แก้เพียง “พฤติกรรม” ที่เป็นอยู่ของเราก็พอ

Read more

โกหกผิดศีล ถ้าโกหกเพื่อความสบายใจจะบาปแค่ไหน

โกหกผิดศีล ถ้าโกหกเพื่อความสบายใจจะบาปแค่ไหน โกหกผิดศีล ถ้าโกหกเพื่อความสบายใจจะบาปแค่ไหน ศีล 5 เป็นศีลพื้นฐานที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นหลักของชีวิตเพื่อให้การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิต คำว่า “ศีล” คือ “เจตนา” และศีลห้าก็คือสิ่งที่วัดความเป็นปกติของมนุษย์ แต่ศีลไม่ใช่ข้อห้ามอย่างที่ทุกคนเข้าใจ คนรักษาศีลไม่ใช่คนที่ถูกห้ามทำโน่นทำนี่ แต่เป็นคนที่มีเจตนางดเว้นการกระทำทางกายและวาจาที่จะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนเสียมากกว่า แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้คนเราทุกวันนี้ห่างไกลจากศีลพื้นฐานอย่างศีล 5 เข้าไปทุกที

Read more