fbpx

คนมีคู่นั้นย่อมทุกข์มากกว่า คนที่อยู่ตัวคนเดียว

คนมีคู่นั้นย่อมทุกข์มากกว่า คนที่อยู่ตัวคนเดียว ทุกข์ของคนมีคู่ ย่อมมากกว่าทุกข์ของคนที่อยู่คนเดียว บางทีการที่เราต้องอยู่คนเดียว อาจจะไม่ใช่กรรมเก่าเป็นเหตุให้ไม่มีใครแต่เราอาจจะยังโชคดี ที่ยังมีบุญช่วยช่วยไม่ให้ก่อกรรมใหม่เพิ่มช่วยไม่ให้ทุกข์มากขึ้นทุกข์ของคนมีคู่มันมากกว่าทุกข์  ของคนที่อยู่คนเดียว เมื่อเอาใจเข้าศึกษาหลักธรรมมากขึ้น สติปัญญาจะมีมากขึ้น การประฏิบัติตนจะดีมากขึ้นจะเป็นคนคิดได้ทำดีเป็น เมื่อวันหนึ่งคู่ไม่ดีผ่านมาเราจะแยกแยะดีชั่วได้ หากว่าปัญญาเรามากกว่าศีลเรามากกว่าเราย่อมเลือกไม่คบหาปล่อย คู่เวรคู่กรรม ให้ผ่านไปหากมีกรรม ร่วมกันอาจได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันระยะหนึ่ง แต่เมื่อหมดกรรม เขาจะจากไปต่างจากคู่บุญที่จะเสริมส่งให้คู่ชีวิตพบเจอแต่ความสุขนำพากันและกัน ไปสู่จุดที่ดีงาม ดังนั้นคนที่มีความสุขมากกว่าคือคนที่ไม่เอาใจไปยึดเรื่องคู่

Read more