fbpx

รักที่ขาดสติ ก็เหมือนเทียนไข สว่างไสวแต่ก็มีน้ำตา

รักที่ขาดสติ ก็เหมือนเทียนไข สว่างไสวแต่ก็มีน้ำตา ความรัก คือ การให้ ให้สิ่งที่ดีแก่คนที่เรารักให้ด้วยความเต็มใจ แม้เราอาจจะไม่ได้อะไรกลับมา แต่เราก็จะมีความสุขที่ได้เห็นคนที่เรารักได้มีความสุข แต่รักต้องประกอบด้วยสติ คือ ไม่รักเขาจนทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ดังคําที่ว่า “รักที่ขาดสติ” ก็เปรียบเหมือน “เทียนไข” สว่างไสวแต่ก็มีน้ำตาและสุดท้ายมันก็จะเผาตัวมันเองให้เหลือเพียง “น้ำตาเทียน”ส่วนรักที่ประกอบด้วย “สติ” ก็เปรียบเหมือนโลกที่กําลังหมุนรอบดวงอาทิตย์ ในขณะที่มันกําลังหมุนรอบดวงอาทิตย์

Read more